ข่าวสารและกิจกรรม

ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองการฉีดวัคซีน หรือ วัคซีนพาสปอร์ต (International Vaccination Certificate) สำหรับผู้ต้องเดินทางไปต่างประเทศที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว มีวิธีการทำอย่างไร เตรียมเอกสารอะไร สามารถไปขอได้ที่ไหนบ้าง

ขอ “วัคซีนพาสปอร์ต” ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?

กรณีมาขอเอกสารรับรองด้วยตัวเอง

1. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน ฉบับตัวจริงและสำเนา (พร้อมลงสำเนาถูกต้อง)

2. บัตรประชาชน ฉบับตัวจริงและสำเนา (พร้อมลงสำเนาถูกต้อง)

3. ค่าใช้จ่ายในการออกเอกสารรับรอง 50 บาทต่อเล่ม

4. เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของประเทศไทย ที่ยืนยันว่าบุคคลนั้นได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบถ้วนแล้ว ฉบับตัวจริงและสำเนา (พร้อมลงสำเนาถูกต้อง)

สำหรับกรณีให้ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน

ต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมอีก 2 รายการ คือ หนังสือมอบอำนาจฉบับจริง (ผู้มอบอำนาจ 1 คนต่อ 1 ฉบับ) และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (ตัวจริงและสำเนา)

วัคซีนพาสปอร์ต Vaccine Passport

ขั้นตอนการขอ “วัคซีนโควิด”

สำหรับขั้นตอนการขอเอกสารรับรอง ผู้ขอเอกสารรับรองรับฯ ต้องติดต่อนัดหมายหน่วยงานตามช่องทางที่กำหนด หลังจากนั้นผู้ขอเอกสารรับรองฯ รับบัตรคิว รอเจ้าหน้าที่เรียกคิว หลังจากนั้นถึงขั้นตอนของการยื่นเอกสารที่เตรียมมา ขั้นตอนต่อไปเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของเอกสาร หากเอกสารไม่ครบถ้วนจะไม่สามารถออกเอกสารรับรองฯได้ แต่หากเอกสารครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการออกเอกสารรับรองให้

หลังจากนั้นผู้ขอเอกสารรับรอง ต้องลงลายมือชื่อที่หน้า 3 ของเอกสารรับรองฯ ในช่อง whose signature follows และด้านล่างของใบเสร็จรับเงิน จากนั้นเจ้าหน้าที่การเงินมอบเอกสารรับรองฯ และใบเสร็จรับเงิน พร้อมหลักฐานตัวจริงคืนให้กับผู้ขอเอกสารรับรอง

สถานที่ติดต่อขอรับหนังสือรับรอง

1. ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2134-0134 รับเฉพาะผู้ที่นัดล่วงหน้า ทางอีเมล porthealth_bkk@ddc.mail.go.th

2. คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว สถาบันบำราศนราดูร จ.นนทบุรี ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-15.00 น. (หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) สามารถนัดหมายล่วงหน้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-5903430 หรือทางอีเมล tmcbamras@gmail.com

3. กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค สามารถยื่นได้ในวันจันทร์และพุธ เวลา 09.00-12.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 0-2590-3232

4. สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) เขตบางเขน กทม. ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ (หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.30-15.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 0-2521-0943-5

Ref : https://www.bangkokbiznews.com/ , https://covid-19.kapook.com/